כרטיס חבר יד תמר
תקנון
מבוא
1. החל משנת 2009 פועלת עמותת יד תמר ע"ר 580516516 (להלן: העמותה") ליצירת שינוי חברתי-קהילתי מעמיק אשר מעניק כוחות ריפוי לחולי סרטן ובני משפחותיהם באמצעות חיזוק הסביבה הקרובה אליהם.
2. יד תמר, מושתת על צוותי מתנדבים מסורים, ומחויב לערבות חברתית קהילתית, כנאמר בספר זכריה (ז, ט): "וְחֶסֶד וְרַחֲמִים, עֲשׂוּ אִישׁ אֶת-אָחִיו". במסגרת מחויבות זו, ממשיכה עמותת יד תמר להכשיר יחידים וקהילות שונות ומגוונות ברחבי הארץ, למתן מענה רחב ומערכתי למספר רב של אנשים בצורה יעילה ומובנית, קלה ונעימה לתומכים ולנתמכים.
3. יד תמר פועלת במספר מישורים להגשמת תכליותיה, בין היתר, במסגרת שתי זרועות ביצועיות: "תמר לקהילה" ו-"תמר למשפחה".
4. בהמשך ישיר לכך ייסדה העמותה גם את מועדון יד תמר לעסקים שבחרו לתמוך בחולי הסרטן בישראל (להלן: "המועדון"); ייסוד המועדון מהווה השלמת צלע נוספת במעטפת הטיפולית-תומכת למתמודדים בגבורה עם מצבים בריאותיים לא פשוטים.
5. חברי המועדון הינם מוטבים במעגלי התמיכה בחולה- מתנדבים, בני משפחה, תומכים מהקהילה וכן המטופלים עצמם (להלן: "חברי המועדון").
6. נותני ההטבות הינם בתי עסק שבחרו להעניק למתנדבים, מטופלים ולבני משפחתם (להלן: "חברי המועדון"), בהתאם לרשימה שתעודכן ותועבר מעת לעת, הנחות ו/או הטבות כטוב ליבם. (להלן: "בית עסק תומך").
7. בהצטרפות למועדון, מאשר המצטרף – חבר המועדון ו/או בית עסק תומך – כי קרא, הבין והסכים לכל תנאי תקנון ו/או לשינויים בתקנון, ככל שיהיו; מטבע הדברים, עשוי תקנון המועדון להשתנות מעת לעת ולכן יש לשוב ולקרוא אותו מפעם לפעם.
8. העמותה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, עיצובו, את סל השירותים הכלולים בו וכיוצ"ב, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או בכלל; לחבר המועדון לא תהיינה כל טענות בגין ביצוע שינויים כאמור, לרבות בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם, ככל שיתרחשו. העמותה רשאית להפסיק באופן זמני או קבוע את פעולת האתר וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
9. האתר והתקנון, הגם שנוסחו בלשון זכר, נוסחו כך מטעמי נוחות בלבד – והאמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.
10. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות היוצרים בקשר לאתר שייכות לעמותה ולה בלבד; בית עסק תומך מתחייב שלא לעשות בהן כל שימוש שאינו תואם את הדין.
11. שימוש באתר העמותה, כמוהו כמתן הסכמת המשתמש לרבות חבר המועדון ו/או בית עסק תומך להכללתו במאגר המידע של העמותה בכפוף לכל דין ובתוך כך הסכמתו לקבלת דיוור לקידום מטרותיה השיווקיות של העמותה באמצעי המדיה השונים, לרבות אגב שליחת מסרונים ו/או הודעות דוא"ל ו/או כל דרך אחרת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
12. לחבר המועדון ו/או בית עסק תומך ו/או למבקר ניתנת בזאת רשות לגלוש באתר בכפוף להגבלות לעיל ולהלן ובכפוף לכל דין, ממילא כל שימוש אחר, הינו שימוש החורג מהרשאה ואשר דורש את אישור העמותה מראש ובכתב.
פרסום בתי עסק תומכים:
13. העמותה כאמור תפרסם באתר האינטרנט שלה את פרטי חברי המועדון בצירוף לוגו-סמליל או תיאור אחר שיבקש בית עסק תומך בציון ההטבה ו/או ההנחה שבית עסק תומך בחר להעניק למטופלי העמותה ובני משפחתם בהתאם לנוסח שימסור בית עסק תומך ולאחר אישורו.
14. ממילא כל הפרטים, הנתונים והמידע הנזכרים בהודעת הפרסום, לרבות תיאורם, שמם וכו', מובאים על ידי בית עסק תומך ובאחריותם הבלעדית והם ימשיכו ויופיעו באתר העמותה כל עוד לא תתקבל בקשה בכתב להסירם.
15. בית עסק תומך מצהיר ומתחייב כי התמונות ו/או המלל לא יכילו מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו בית עסק תומך וכי התמונה ו/או המלל לא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל.
16. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎15 לעיל, בית עסק תומך מתחייב כי לא יעביר וממילא לא יפרסם הצעות העשויות להביך ו/או לפגוע בחברי המועדון ו/או בעמותה ו/או באתר ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב. מובהר, כי לעמותה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו במועדון לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מידי ו/או בכל שלב, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך. העמותה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם, יהיו רשאים להסיר מהאתר ו/או למנוע העלאה לאתר כל תמונה ו/או מלל בעלות תכנים פוגעניים ו/או מכל טעם אחר אותו יראו לנכון. ולבית עסק תומך לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה כנגד כך.
17. בעצם העלאת התמונה והמלל לאתר מקנה בית עסק תומך, את מלוא הזכויות בתמונה ובמלל (לרבות זכויות הקניין הרוחני) לעמותה ו/או למפעיל האתר, ובכלל זה הוא מאשר לעמותה ו/או למפעילת האתר לעשות, אם יבחרו בכך, כל שימוש בתמונה ובמלל, לרבות פרסומה ברבים, ולרבות העתקתה, הפצתה, שיווקה, מסירתה לציבור, עיבודה, עריכתה וכל כיוצ"ב, וזאת בכל דרך בה תבחר העמותה ו/או מפעילת האתר, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום תרומות ו/או פרסום של המועדון, והכל – ללא כל תמורה לבית עסק תומך. מובהר, למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בתמונה ו/או בפרטיו האישיים.
18. האחריות המוחלטת על נוסח הפרסום ולרבות הפרטים המובאים בו תוטל על בית עסק תומך והעמותה ו/או מפעילי האתר לא יישאו באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לרבות במקרים בהם חלו טעויות בפרסום מכל סוג שהוא והעמותה ו/או מפעיל האתר לא יישאו במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת.
19. בית עסק תומך מתחייב להעביר בכתב הודעה מיידית ולכל המאוחר תוך 5 ימי עסקים, בדבר כל שינוי בנוסח הפרסום לרבות היקף ההטבה ו/או פרטי בית עסק תומך ו/או הפסקת ההטבה.
חברי המועדון:
20. המוצרים ו/או השירותים ו/או ההטבות המפורסמים ומוצעים באתר מפורסמים בהתאם לנוסח שהועבר (IS AS) לעמותה על ידי בית עסק תומך ממילא כל מידע, לרבות: הטבות ו/או הנחות המוצעים לחברי מועדון מטעם בתי עסק תומכים הינן באחריות הבלעדית של בית עסק תומך ושלו בלבד ובית עסק תומך נושא באופן בלעדי באחריות לטיב ו/או לתקינות ו/או לבטיחות השירותים ו/או המוצרים המפורסמים באתר ו/או להטבות ו/או להנחות שפורסמו והעמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, בגין התקשרות כאמור.
21. כל פניה ו/או התקשרות בעסקה למול בית עסק תומך על פי הפרסום באתר נעשית בין החבר מועדון לבין בית עסק תומך והעמותה איננה צד להתקשרות ואין היא נושאת באחריות כלשהי לעמידת בית עסק התומך ו/או חבר המועדון בהתחייבויות אשר נטל על עצמו במסגרת ההתקשרות; כל פניה בקשר עם שירות ו/או מוצר ו/או הטבה ייעשו למול בית עסק תומך ובהתאם לדין. העמותה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנסות ולסייע לחבר המועדון למול בית עסק תומך.
שימוש בפרטים
22. ידוע לחבר המועדון ו/או לבית עסק תומך כי הוא מסכים שהעמותה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיוזנו על ידו לשם איסוף מידע סטטיסטי הנוגע לשימוש באתר לצורך שיפור מערך השירותים של האתר וכן לצורך פרסום ממוקד או פעילויות מסחריות אחרות. חבר המועדון רשאי לבקש להסירו משירותי הפרסום.
23. חבר המועדון ו/או בית עסק תומך מצהיר ומסכים לכך כי מקום בו ביקשה העמותה לשמור את המידע שהוזן על ידי חברי המועדון ושאו בית עסק תומך, תעשה השמירה במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.
24. בנוסף, מסכים חבר המועדון ו/או בית עסק תומך י כי העמותה ו/או מפעילי האתר יעשו כל שימוש חוקי בפרטים שיוזנו על ידו.
אחריות
25. העמותה לא תישא באחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש באתר לרבות חבר מועדון ו/או בית עסק תומך כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות אגב התקשרות בין בית עסק תומך לבין חבר מועדון כמפורט לעיל.
26. העמותה לא תישא באחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש באתר לרבות חבר מועדון ו/או בית עסק תומך כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של המשתמש עצמו או של צד ג' אגב שימוש פסול באתר.
27. העמותה גם לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שנגרמו אגב תיקון ו/או שדרוג המערכת.
28. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה, העמותה לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
29. מקום שיפוט: הסמכות לדון בכל מחלוקת בינות הנהלת האתר לבין משתמשיו וכן כל מחלוקת הנוגעת לתקנון זה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

בכבוד רב,
עמותת יד תמר

נשמח שתצרו עימנו קשר

עמותת יד תמר

דילוג לתוכן